Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na internetové adrese https://sperkyodweverky.cz prostřednictvím webového rozhraní a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Kupujícím a Prodávajícím.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující objedná zboží prostřednictvím objednávkového systému eshopu. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajím na stránky www.sperkyodweverky.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky a přijetím objednávky Prodávajícím. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto obchodní podmínky jsou vyhotovený v českém jazyce a kupní smlouvu je možné uzavřít taktéž pouze v českém jazyce. Místem doručení je adresa v ČR, uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři.

3. Cena a platba

Ceny uváděné u zboží jsou vždy aktuální a platné po dobu, kdy jsou takto Prodávajím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu nese Kupující. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednání zboží Kupujícím.

Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaloženýcz prstředků nesmí překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

Platba předem bankovním převodem na číslo účtu 2601084501/2010

4. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.

Dostupnost produktu je uvedena v detailu každého produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu a podmínkách dodání a činí maximálně 30 dnů. Dostupné zboží expedujeme do 2 pracovních dnů od uhrazení plné výše kupní ceny.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

Česká pošta,

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné. Případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Prodávající. V Případě objednávky zboží v hodnotě 2000,00 Kč a více nese náklady na dopravu Prodávající.

5. Záruka a servis

Záruční doba na zboží je 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad.

V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávájící neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

6. Reklamační řád

Po doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních partnerů Prodávajícího je Kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou (u viditelně poškozených přepravních obalů). Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také Prodávajícího.

Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu je Kupující povinen překontrolovat zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží reklamovat u prodávájícího ihned, nejpozdějí však následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne na zboží reklamovatelná vada, může Kupující uplatnit reklamaci e-mailem na adrese veverka-zrzka@seznam.cz.

Oznámení o reklamaci musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení. Ve všech případech je potřeba předložit daňový doklad o pořízení reklamovaného zboží. Prodávající informuje Kupujícího do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace o postupu při řešení reklamace. V případě oprávněné reklamace bude opravené nebo nové zboží odesláno Kupujícímu na náklady Prodávajícího. Zboží zasílané Kupujícím Prodávajícímu na reklamaci nelze vracet dobírkou, toto nebude přijato.

Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé neodbornou manipulací, nedodržením návodu k užívání a obsluze (je-li dodán), viditelným mechanickým poškozením a za vady spůsobené vlivem živelných katastrof.

Reklamaci v případě, že dojde ke ztrátě zásilky Českou poštou, se řídí reklamačním řádem České pošty. Tj. Reklamaci lze uplatnit do 20to dnů od odeslání zásilky. Poté běží reklamační lhůta 15 dní. Pokud je reklamačním řízením prokázáno, že došlo ke ztrátě zásilky, je Kupujícímu na bankovní účet vráceno plnění včetně nákladů na dopravu.

7. Ukončení smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je povinen zaslat Prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy a zboží vrátit Prodávajícímu do 14ti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smluvy Prodávajícímu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno úplné, nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu. Prodávající je povinen vrátit částku za zboží nejpozdějí do 30ti dnů od převzetí vráceného zboží.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.